Search
Close this search box.

אפרופו אפרופים

פרופ' ברכיהו ליפשיץ בוחן את הצעת החוק לתיקון סעיף הפרשנות בחוק החוזים, בעקבות התפתחויות הפסיקה מהלכת אפרופים, ומגלה כי התיקון המוצע מרחיב יותר את כוחו של בית המשפט על חשבון חירות הפרט ומרחב הפעולה של הממשל.
פרופ' ברכיהו ליפשיץ בוחן את הצעת החוק לתיקון סעיף הפרשנות בחוק החוזים, בעקבות התפתחויות הפסיקה מהלכת אפרופים, ומגלה כי התיקון המוצע מרחיב יותר את כוחו של בית המשפט על חשבון חירות הפרט ומרחב הפעולה של הממשל.
דרך פרשנות לסיפור התנ"ך של דניאל בגוב האריות מבקר ד"ר אור בסוק את רעיון "החקיקה הנצחית" שהתפתח בשנים האחרונות בפסיקות בית המשפט העליון.
עו"ד אוריאל חרל"פ מנתח את תורת הפרשנות התכליתית, המודוס אופרנדי של מערכת המשפט בישראל, מול תורת הפרשנות הטקסטואלית, שלפיה יש לפרש חוקים בהתאם למשמעות הטבעית והרגילה של לשון החוק - וחושף את היסוד הדינמי שבטקסטואליזם.
באמצעות תיאור המשפט ההומניטרי, מסביר ד"ר טל מימרן את תפקידו החשוב של בית המשפט העליון בעת מלחמה בהצגת תמונת מצב אותנטית ומעמיקה לגבי המצב ההומניטרי ברצועת עזה, בתור מענה לאלו - מבית ומחוץ - שמציגים את מצב הדברים שלא לאשורם.
פרופ' עידו פורת מתאר את מאפייני הקיטוב הפוליטי בישראל, סיבותיו ועוצמתו, וכיצד הקיטוב תרם למשבר העמוק בעקבות הרפורמות המשפטיות בשנת 2023.
פרופ' יחזקאל מרגלית מתאר במאמר כיצד השאיפה להיטיב עם הורים שכולים, שמבקשים להשתמש בזרע בנם לדור המשך, עשויה להוביל לקונפליקט אדיר עם אלמנתו ועוגמת נפש משפחתית.
פרופ' משה כהן־אליה מתאר את תהליך העברת הכוח הפוליטי ממוסדות הייצוג הנבחרים לרשות השופטת בישראל, ומסביר כיצד ומדוע הפכה ישראל מדמוקרטיה ליוריסטוקרטיה.
פרופ' ברכיהו ליפשיץ מנתח את הפרשנות של בית המשפט בבג"ץ גורטלר לביטוי "איש ואשתו" שבחוק אימוץ ילדים, ומתוך כך מנסח ביקורת נוקבת נגד "הפרשנות התכליתית" שהשתרשה במשפט הישראלי.
גל רוזיליו מפרט את הקשיים המתעוררים בעקבות שימוש חוזר בעילת אי־מיצוי הליכים במסגרת עתירות מינהליות בזמנים "דחופים ומיוחדים", ומציע מבחן חדש לרובד הבחינה שמבצע בית המשפט למען קידום עתירות ביעילות.

מעוניינים לכתוב על סוגיות משפטיות אקטואליות?

השופט יוסף אלרון

שופט בית המשפט העליון.

פרופ' משה כהן־אליה

פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

פרופ' רון שפירא

רקטור המרכז האקדמי פרס

ד"ר יעקב בן־שמש

מרצה בכיר בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו.